مسخره بازی

by امید

وقتی خدا از مسخره بازی جدیدش خسته شد …
سیب رو بهونه کرد و فرستادشون بیرون …
آدم و حوا از خیلی پیش تر ها سیب می خوردند …
هیچ کس هیچ وقت سیب ها رو نشمرد …

پ ن : از آرشیو . به بهانه پست دخترک