by امید

آره لعنتی …

اگر این زندگی مذخرف پا بده …

خیانت رو به نگاه هم میشه روزمرگی کرد …

حالا هر چقدر هم تکراری …