توهم

by امید

سوکت تلفن که روی زمین افتاده …

پس چرا باز این لعنتی داره زنگ می زنه ؟