بشارت

by امید

میرزا راست میگه … ما رو به چی بشارت دادن ؟

کو حوری ؟ کو بهشت ؟

بهشتی که به زور طرح امنیت اجتماعی کلیدش رو دستت میدن ؟

کی گفته سوال بنیادی بودن یا نبودنه ؟