قدیسه

by امید

با تو ام … گوش کن … قدیسه …

بهشت همین جاست …

وقتی لبانت زیر لبهای من

مزه گناه می گیرد …