رویاهای بزرگ

by امید

تامی : من فقط یک بچه خیلی کوچیکم  … با یک پوشک پر از رویاهای بزرگ  …