رفتن

by امید

آنقدر بگو برو … کسی نباشد برود …

آنقدر بگو … کسی نباشد بشنود …

و آنقدر نباش … که کسی نباشد … برو …

پ ن : کلی حالم خوبه … چرا ؟