پلکان

by امید

و آنگاه که مهتاب آبستن بود و من به ناله اش می شتافتم …

تو از پلکان قطرات بارانت پایین می آمدی …