کوفتگی

by امید

۲۴ ساعت رفت و ۱۲ ساعت برگشت …

خاطره خوبی که از مسافرت یک هفته ای و عجله ای به مشهد مونده …

دیگه حرم هم رنگ و بویی نداره … تنها شاید بهانه دیدن پسر عمه ها و شاید گشتن توی الماس شرق بود …

از حق نگذریم کوفتگی لذت بخشی داره سفر تو جاده کویری …