پشه

by امید

از وقتی این همه مگس و پشه دورم جمع شده خیلی می ترسم …

می ترسم از اینکه نمی دونم دارم شیرین تر میشم یا گه تر …