شک

by امید

حالا گیریم این خدایی که میگید هم موجود باشه …

که چی ؟ چه فرقی می کنه ؟

پ ن : شماره هم بدید زنگ نمی زنم …

پ ن : کم مونده با تختم هم سر صحبت رو باز کنم …