تو و ما

by امید

تو هم از ما نبودی … تو هم با ما نبودی …

پ ن : دلم کمی بغل می خواهد … ترجیحا عاشقانه …