حذف شد

by امید

حذف شد فقط برای ثبت خاطرات

گور بابای هرچی ناراضیه …