دسته بندی

by امید

دسته ای از آدمها هستند که در ساحل به نیت حمام آفتاب به خود کره می مالند …

( بهت حاظرین … )

پ ن : و من این دسته آدمها را به چشم دیده ام …

پ ن : این عشق دارد ذره ذره ….