شبانه

by امید

فاحشه شهر حتی شب هایی که تنها بود هم نمی خوابید …

به گمانم به شبانه هایش عادت کرده بود …

اما … شبهایی که مهمانش بودم  …به گمانم عاشقم شده بود …

از خواب خوش شبش پیدا بود … بیداری شبانه من نشانه چه بود ؟

پ ن : میرم دانشگاه … جیبام پر از فندق و پسته … (؟)