کاتولیک

by امید

حکایت ما شده حکایت کاتولیک تر از پاپ ها …

پ ن : حالمو به هم می زنند این دوستان …