سیگار

by امید

درست مثل سر و ته کشیدن سیگار  …

داغی اش برای من … دودش برای چشمان تو عزیزم …

پ ن : عجیب روزگار خوبی دارم …