جنگ

by امید

در دلم همیشه جنگ است … از پایان که بپرسید ، سکوت خواهم کرد …

با این همه … لبخند که می زنم … می سوزید … بی آنکه کسی دیده باشد …

همین است که با چشمان بسته هم لبخند می زنم …