چشم

by امید

میشه با چشم تو رنگ ها رو شناخت …

میشه تو چشمای تو قدیمی ها رو تازه کرد …

میشه فریاد زد و رفت تا ته درد …