مرفین

by امید

من از نیم دوجین فاحشه راحت تر می گذرم تا از یک قرص مرفین …

پ ن : سرم درد می کند …