حمار

by امید

بیشتر که فکر می کنم می بینم کاملا درست می گی …

من همون خری هستم که بودم … حتی پالونم هم عوض نشده …

پ ن : شاید باید همونجا می گفتی گور بابات …

پ ن : و تو معنی این رو خوب می فهمی …