یوسف

by امید

به قول دوستی : اگر داستان یوسف پیامبر یک بار دیگر در قرآن بیاید …

ارشاد مجوز انتشار نخواهد داد … شاید هم سانسورش کنند …

پ ن : حالمان به هم می خورد همی …