بند زن

by امید

کسی را می شناسی که شیشه شکسته ای را بند بزند ؟

کمی قبل تر از آنکه بروی …

کمی قبل تر از آنکه بشکند …