قفس

by امید

از روی سگت می ترسم …

از همین قفس ها که مرا محصور کرده برایش بساز …

تا رامت شود … تا رامت شوم …

پ ن : بوی رفتن می دهی …