ریل

by امید

آدم عاشق و قطار هر دو روی ریل حرکت می کنند …

می روند … تا فاجعه …