کشتی

by امید

دیدبانی دگرم باید …

از دور شاعرم … از نزدیک اما …

پ ن : خالمان خوب است عجیب …