توهم …

by امید

فاحشه شهر من هر صبح که به خانه بر می گشت …

وانمود می کرد کسی دلتنگش شده … نگرانش شده که شب خانه نبوده …

خوشحال بود … می دوید تا خانه …