من ؟

by امید

برگشته توی صورتم میگه “پسر یا خوشگل میشه یا خوش س.ک.س” …

یک نگاه توی شیشه برد به صورتم می کنم …

میگم ببخشید خانوم ، من اهلش نیستم …

پ ن : و به نوعی گور پدرت خانم …