by امید

. . .

پ ن : و سه نقطه هایی که همه چیز در آنها خلاصه می شود …

پ ن : و سه نقطه هایی که همه چیز در آنها معنی می شود …

پ ن : پست از آرشیو …