کثیف !

by امید

برگشته میگه من p.e.e / f.e.t.i.s.h دارم …

خب من باید چی بگم بهش ؟ بگم آفرین ؟

پ ن : شایدم باید بگم بیا روی من …