حال و روز

by امید

مردم از حال و روز من می پرسند …

می گویم از جنس بغض و درد …

می خندند …

پ ن : به من ؟ به بغض ؟ به سوالشان ؟