موکا

by امید

امشب اما تلخی اش بهتر بود … کمتر نبود ها … بهتر بود …

چطور بگویم … ماندگار تر بود … تلخی این قهوه خیلی به دلم می نشیند این روزها …

شده ام فاحشه ای که صبح ، نصف پول را بر می گرداند … چون خودش هم لذت برده …

پ ن : کلاه جدیدم رو خیلی دوست می دارم …