عادت

by امید

این روزها را اما باید به والیوم بخشید …

که … از سرت افتاده ام …

حتی خیلی ساده تر از دردی که حرفش را می زدی …

پ ن : Loreena Mckennitt گوش می دهم …