اخلاقیات

by امید

خدا هم با این اخلاق هاش …

فکر کنم مثل من ، متولد آبان باشه …

به خاطر همینه اینقدر گند اخلاقه …

پ ن : هرچی …