سکه

by امید

تمام سکه هایم را که به پای فاحشه شهرم بریزم …

باز هم نباخته ام ، هنوز بوی تنش را دارم تا خرج خودم کنم …

پ ن : ارام …