تکراری

by امید

” مواظب خودت باش … ”

پ ن : مسخره