خداگونه

by امید

به گمانم خدا هم مست تماشای چشمان وحشی ات شده باشد …

که این چنین ، زمستان و بهار را در هم می آمیزد …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …