ناگفته

by امید

” همیشه باید در خوف و رجا نگاه داشت … ”

پ ن : مثلث من ، قهوه تلخ ، شکلات تلخ ، تنها راه چاره این روزهایم شده …