سوال تخصصی

by امید

برگشته درست توی صورتش گفته : ” تو گه خور این موضوعی ؟ ” …

پ ن : و البته من میدونستم جوابش چیه … : دی