بی سیم

by امید

این اینترنت بی سیم هم کلی فاز میده ها …

بشینی وسط سالن دانشکده روی زمین و بلاگ آپ کنی …

پ ن : ای می خندیم … ای می خندیم …