متضاد

by امید

شاید کسی رو ندارم که فکر کنه براش می نویسم …

شاید هم کسی رو ندارم که اصلا براش بنویسم …

شاید هم اینجا اصلا خواننده ای نداشته باشه …

و شاید هم اینجا کسی نمی نویسه …

پ ن : من چمه ؟