دوباره ، امید

by امید

اینکه من دوباره دارم توی خودم فرو میرم و زندگیم شده کار و دانشگاه و خواب ، فقط یک معنی میتونه داشته باشه …

و تو هم این رو خوب میدونی …

پ ن : وقتی که یک برنامه رو به چند تا زبون نویسی که وقت بگذرونی …

پ ن : چند دقیقه مرگ می خواهم ، لطفا …