عشق من آدم است …

by امید

تو آرومی … نمیدونی چقدر دیوونگی خوبه …

پ ن : کسی که رو به رویش هستی ، از اینجا مرد بازی نیست …