اردیبهشت

by امید

اردیبهشت خوبی بود ، کلی شاد بودیم همی …

پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …