فلسفه

by امید

کبود می شوم ، پس هستم …

پ ن :  مطرود