خاله رای شمار

by امید

خب حالا این رای رو ببینیم …بله … دوباره &^%# … یک دست و یک هورا ….

عمو کردان شمردی ؟ چند تا دیگه مونده ؟

پ ن : این داستان هم دیگه تکراری شده …

پ ن : مسخره …