هنوز

by امید

هنوز هم که هنوز است ، امید بودنمان را از این سه نقطه ها داریم و طرز نفس کشیدنمان …

آنان که باید ، می دانند … تفکران و عقایدمان هم باشد بیخ ریش خودمان …

پ ن : هنوزم میشه عاشق شد …هنوزم حال من خوبه …