روزمرگی

by امید

روزمرگیمان شده اینکه صبح می رویم پی کار تا شب . شب بعد از شام می رویم پای فرندفید و گودر و امثالهم تا نزدیکای صبح . چند ساعتی می خوابیم . و دوباره سر خط …

پ ن : زندگی ؟