ورق زندگی

by امید

دلمان برای این پنج تایی نوشتن هایمان هم تنگ شده بود ، دیشب کنار استخر که خوابیده بودیم ، زد به سرمان که دوباره از این اراجیف سر هم کنیم …

یکم : حکم دلم را ، بریدی عزیزم …

دوم : حاکم ، حکم دلم را هم ، برید …

سوم : گور پدر حاکم ، حکم دلت را هم بریدم عزیزم …

چهارم : حاکم دلم خواب بود ، درست وقتی که حکمش را بریدی ، عزیزم …

پنجم : حاکمی که حکم نداشته باشد ، الزاما حکمش دل بوده ، عزیزم …

پ ن : دو روز را با چند تا از دختر ها و پسر های دانشگاه باغ بودیم . جای همگی خالی …

پ ن : عکس هایش که به دستمان رسید ، در حدی که فیلترمان نکنند ، می گذاریم اینجا …