سودا زده سوم

by امید

صاحب فاحشه خانه ، با سوالی که نمی خواستم بشونم به من تلفن کرد : با دخترک چه شد ؟ …

چیزی نگفتم ، گفت : یک زن هیچ وقت مردی را که به بار اول بها نده نمی بخشه …

ادامه داد : فعلا مشکل اینه که فکر می کنه تو دیگه ازت کاری بر نمیاد …

گفتم : به خودم هم ثابت شد که … قطع کردم …

پ ن : نه دل بسته ام ، نه عاشق ، نه حتی معشوقی در کار دارم …

پ ن : …